วง Big Bang ถูกแต่งตั้งเป็นทูตกิตติมศักดิ์โดยกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลี